Математика. Природничі науки


 

 

 Бондарев В. М. Учебное пособие по программированию на Java  В. М. Бондарев. – Харьков : СМИТ, 2003. – 296 с

 


 

 

 

Макурин М. С. Технологические експертные системи в производстве : учеб. пособие / М. С. Макурин. Харьков : ХТУРЕ, 1998. 160 с.

 


 

 

 

 Руденко О. Г. Искусственные нейронные сети : учеб. пособие / О. Г. Руденко, Е. В. Бодянский. Харьков : СМИТ, 2005. 408 с.

 


 

 

 

 Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Б. В. Шамша, А. М. Гуржій, З. В. Дудар, В. М. Левикін. Харків : СМІТ, 2005. 448 с.

 


 

 

 

 Системное программирование в современных операционных системах : учеб. пособие / М. Ф.Бондаренко, А. В. Липанов, Е. П. Путятин, Т. Ф. Синельникова. Харьков : СМИТ, 2005. 432 с.

 


 

 

 

 Игуменцева Н. В. Статистический анализ результатов экспериментов и наблюдений : учеб. пособие / Н. В. Игуменцева, В. И. Пахомов. Харьков : СМИТ, 2005. 236 с.

 


 

 

 

 Бондарев В. М. Программирование на С++ / В. М. Бондарев. – Харьков : СМИТ, 2004. 284 с.

 


 

 

 

С++. Решение инженерных задач : учеб. пособие / А. В. Луговой, Е. П. Путятин, Д. М. Смагин, В. П. Степанов. Харьков : СМИТ, 2005. 340 с.

 


 

 

 

 Основи програмування мовою С ++ : навч. посіб. / Є. П. Путятін, В. П. Степанков, В. П. Пчелінов та ін. Харків : СМІТ, 2005. 320 с.

 


 

 

 

 Рыбалко А. М. Специальные главы математики для инженеров / А. М. Рыбалко. – Харьков, 2002. – 141 с.

 


 

 

 

 Дудар З. В. Моделювання систем : навч. посіб. / З. В. Дудар. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – 112 с.

 


 

 

 

 Ларіонов Ю. І. Дослідження операцій в інформаційних системах : навч. посіб. / Ю. І. Ларіонов, В. М. Левикін, М. А. Хажмурадов. – 2-ге вид. – Харків : СМІТ, 2005. – 364 с.

 


 

 

 

 Лєсна Н. С. Інтелектуальний аналіз даних : навч. посіб. / Н. С. Лєсна, В. Б. Ріпка, Т. Б. Шатовська. – Харків : ХНУРЕ, 2003. – 112 с.

 


 

 

 

 Петров Е. Г. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах : навч. посіб. / Е. Г. Петров, М. В. Новожилова, І. В. Гребеннік ; за ред. Е. Г. Петрова. Київ : Техніка, 2004. 256 с.

 


 

 

 

Тевяшев А. Д. Диференціальні рівняння у прикладах та задачах : навч. посіб. для студентів напрямків "Прикладна математика", "Інформатика", "Системний аналіз та управління" / А. Д. Тевящев, С. В. Колосова. Харків : ХНУРЕ, 2004. 280 с.

 


 

 

 

Тевяшев А. Д. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної / А. Д. Тевяшев, О. Г. Литвин. Харків : ХТУРЕ, 2002. 552 с.

 


 

 

 

 Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 2. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних / А. Д. Тевяшев, О. Г. Литвин, Г. М. Кривошеєва та ін. Харків : ХНУРЕ, 2002. 440 с.

 


 

 

 

 Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 3. Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення / А. Д. Тевяшев, О. Г. Литвин, Г. М. Кривошеєва та ін. – Харків : ХНУРЕ, 2002. – 596 с.

 


 

 

 

 Тевяшев А. Д. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2002. 572 с.

 


 

 

 

 Лямец В. І. Системній аналіз. Вступний курс / В. І. Лямец, А. Д. Тевяшев. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : ХНУРЕ, 2004. 448 с.

 


 

 

  Бондаренко М. Ф. Комп`ютерна дискретна математика : підруч. / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. – Харків : СМІТ, 2004. 480 с.

  

 

 

Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : у 4 т. Харків : СМІТ, 2003. 580 с. – 4 т.

 


 

 

 

 Основи теорії кіл : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Ч. 1 / Ю. О. Коваль, Л. В. Грінченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін. 2-ге вид. Харків : СМІТ, 2006. 492 с.

 


 

 

 

 Ткаченко В. П. Оперативні та спеціальні види друку. Технологія устаткування : навч. посіб. / В. П. Ткаченко, В. П. Манаков, А. В. Шевчук. – Харків : ХНУРЕ, 2005. – 336 с.

 


 

 

 

 Сакало С. М. Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностика) : навч. посіб. / С. М. Сакало, В. В. Семенець, О. Ю. Азаров. – Харків : ХНУРЕ, 2005. 264 с.

 


 

 

 

 Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. / І. Д. Горбенко, Т. О. Гриненко. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – Ч. 1 : Криптографічний захист інформації. 368 с.

 


 

 

 

Архітектура, принципи функціонування і керування ресурсами ІВМ РС : навч. посіб. / А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров. Харків : СМІТ, 2003. 512 с.

 


 

 

 

Контроль та керування корпоративними комп'ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : навч. посіб. / А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров. Харків : СМІТ, 2004. 544 с.

 


 

 

 

 Семенец В. В. Проектирование цифровых систем с использованием языка VHDL / В. В. Семенец, И. В. Хаханова, В. И. Хаханов. Харьков : ХНУРЭ, 2003. 492 с.

 


 

 

 

 Бондаренко М. Ф. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии : учеб. пособие / М. Ф. Бондаренко, С. И. Маторин, Е. А. Соловьева. – Харьков : СМИТ, 2004. – 272 с.

 


 

 

 

 Багатоканальний електрозв'язок та телекомунікаційні технології : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. В. В. Поповського. Харків : СМІТ, 2003. 512 с.

 


 

 

 Основи теорії кіл : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Ч. 2 / Ю. О. Коваль, Л. В. Грінченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін. 2-ге вид. Харків : СМІТ, 2006. 668 с.

 


 

 

 

 Калекина Т. Г. Автоматизация проектирования систем связи : учеб. пособие / Т. Г. Калекина, Ю. Ю. Коляденко, О. Ю. Евсеева. – Харків : СМИТ, 2005. 122 с.

 


 

 

 

 Невлюдов І. Ш. Основи виробництва електронних апаратів : підруч. / І. Ш. Невлюдов. – Харків : СМІТ, 2005. 592 с.

 


 

 

 

Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : у 4 т. Харків : СМІТ, 2003. 580 с. – 1 т.

 


 

 

 

Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : у 4 т. Харків : СМІТ, 2003. 464 с. – 2 т.


 

 

 

Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : у 4 т. Харків : СМІТ, 2003. 432 с. – 3 т.


 

 

 

 Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / В. В. Поповський, С. О. Сабурова, В. Ф. Олійник та ін. Харків : СМІТ, 2006. 564 с.

 


 

 

 Інформаційні оптоволоконні мережі зв'язку банківських систем : навч. посіб. / І. Ш. Невлюдов, Б. О. Малик, М. А. Омаров, О. М. Цимбал. Харків : ХНУРЕ, 2004. 232 с.

 


 

 

 

Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и технология их производства : учеб. / Ю. Е. Гордиенко, А. Н. Гужвий, А. В. Бородин, С. С. Бурдукова. Харьков : СМИТ, 2004. 620 с.

  

 

 

 Добрускин М. Е. Религия и атеизм на историческом перепутье: прошлое и современность : моногр. / М. Е. Добрускин. – Харьков : СМИТ, 2005. – 276 с.

 


 

 

 

 Коряк С. Ф. Комп`ютерні системи обробки та передачі фінансової інформації : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. Ф. Коряк, Л. Д. Самофалов ; за ред. Л. Д. Самофалова. – Харків : СМІТ, 2004. – 290 с.

 


 

 

 

 Лімонова Л. О. Основи корпоративного управління : конспект лекцій / Л. О. Лімонова. Харків : СМІТ, 2006. 136 с.